Bon do perfumerii Douglas

 

                                                          

Regulamin obowiązujący do 24.05.2021

  Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie WhyNotHolidays.pl zwanym dalej Serwisem oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwis są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem. Brak pełnej akceptacji przedstawionych warunków uniemożliwia dalsze korzystanie z Serwisu

1. Informacje podstawowe

1.1.  Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest WhyNotTRAVEL  sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Tyczynie, kod pocztowy 36-020, Kielnarowa 108A, KRS 0000223495, NIP 813-338-05-14, działająca jako agent turystyczny „Why Not HOLIDAYS”.

1.2. Serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych poprzez udostępnianie systemu rezerwacji internetowej. Złożenie rezerwacji lub sprzedaż usługi może nastąpić również telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie serwisu. Wobec rezerwacji założonych telefonicznie stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.

1.3. Wyszukiwarka oraz internetowy serwis rezerwowy w Serwisie oparte są na Elektronicznym Systemie Sprzedaży Merlin.X zwanym dalej Serwisem Obsługującym.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

2.2. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu. Korzystanie z usług Serwisu uważa się za tożsame z zapoznaniem i akceptacją Regulaminu.

3. Definicje

3.1. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

3.2. Użytkownik – w ten sposób określa się każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

3.3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Serwis.

3.4. Usługodawca - właściciel Seriwsu www.whynotholidays.pl, wskazany w pkt. 1.1. niniejszego Regulaminu.

3.5. Touroperator – zwany również Organizatorem; organizator imprez turystycznych, z którymi Usługodawca współpracuje jako agent turystyczny i umieszcza ich oferty na stronie Serwisu.

3.6. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.

4. Zakres usług

4.1. W ramach świadczenia usług Usługodawca:
─ umieszcza w Serwisach oferty usług turystycznych przekazane przez współpracujących Touroperatorów oraz zapewnia możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów,
─ publikuje w Serwisach komunikaty prasowe dotyczące rynku turystycznego,
─ umożliwia rezerwację oraz nabycie ofert współpracujących Touroperatorów.

4.2. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców.

4.3. Opublikowane na stronach Serwisu WhyNotHolidays.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Sprzedawca w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej oraz zachowuje wszelkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101. poz. 926 wraz z późn. zm.).

5.2. Usługobiorcy, którzy za pośrednictwem Serwisu dokonują zakupu usług turystycznych, przekazują za pośrednictwem Serwisu dane, wskazane w formularzu rezerwacyjnym, konieczne w procesie rezerwacji i zakupu usługi turystycznej do Serwisu Obsługującego, dostarczającego wyszukiwarkę podróży. Danych tych nie przechowuje w żaden sposób Serwis www.whynotholidays.pl.

5.3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i związane jest wyłącznie z procedurą rezerwacji i zakupu usługi turystycznej. Wypełnienie formularza rezerwacji i zakupu usługi turystycznej oznacza zgodę Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych, o co jest każdorazowo pytany dokonując rezerwacji.

5.4. Dane Użytkownika podane podczas: zapisywania się na newsletter, wysyłanie zapytania dotyczącego oferty, wypełniania formularza rezerwacji lub rozmowy z konsultantem, będą przez Usługodawcę traktowane jako poufne i przechowywane przy użyciu technik zabezpieczających nieuprawniony dostęp osobom trzecim. Dane te mogą być udostępniane wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych.

6. Formy płatności

6.1. Przelew bankowy. Polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe).
Dane do przelewu:

WhyNotTRAVEL  sp. z o.o. sp. k.
nr rachunku PKO SA 60 1240 1444 1111 0010 4154 5431

6.2. Zapłata gotówką. Usługobiorca może dokonać płatności osobiście w naszym biurze w Krośnie lub Warszawie:
 

Biuro podróży
Why Not HOLIDAYS
ul. Piłsudskiego 1
38-400 Krosno
tel: 13 432 00 00
Biuro podróży
Why Not HOLIDAYS
ul. 3 Maja 14/1
35-020 Rzeszów
tel: 17 862 68 99
 

 

Obowiązkiem Użytkownika jest sprawdzenie poprawności danych zawartych w formularzu rezerwacyjnym oraz niezwłoczne poinformowanie pracowników biura podróży Why Not HOLIDAYS, jeśli występują jakieś niezgodności z oczekiwanymi parametrami podroży.

7. Rezygnacja z usług

7.1. Rezygnacja z rezerwacji po zakupie imprezy turystycznej możliwa jest na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa Organizatora imprezy.

7.2. Dokonując anulacji rezerwacji powinni liczyć się Państwo z możliwością wystąpienia kosztów anulacyjnych określonych w warunkach uczestnictwa przez Touroperatora.

7.3. Zasady anulowania wycieczek przez Organizatorów zawarte są w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej.

8. Korzystanie z serwisu

8.1. Użytkownik niniejszym potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do kreowania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z systemu rezerwacji.

8.2. Użytkownik korzysta z serwisu w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo, uprawniające do działania w jej imieniu i na jej rzecz. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic.

8.3. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Serwisem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

8.4. Korzystając z Serwisu Usługodawcy Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski.

8.5. Korzystając z Serwisu Usługodawcy, Usługobiorca zobowiązuje się do nie zamieszczania i nie przesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron WWW naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej czy też propagujących pornografię i przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.

Zobacz także:

Polityka prywatności

Zastrzeżenia prawne 

 


Why Not HOLIDAYS to biuro podróży zajmujące się kompleksową organizacją urlopów, wa­kacji oraz wyjazdów służbowych na terenie całego kraju i za granicą z siedzibą w Krośnie i w Rzeszowie. Zadowolenie Klientów jest naszym priorytetem, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby jakość usług naszego biura turystycznego zawsze była na jak najwyższym poziomie. Wyszkolona kadra pracowników codziennie czuwa nad bezpieczeństwem i wygodą Klientów wyjeżdżających dzięki nam na wakacje. Współpracujemy z największymi touroperatorami co gwarantuje stabilność na rynku i pewność dobrze spędzonego czasu z Why Not HOLIDAYS.Wczasy last minute | Wycieczki first minute | Wakacje All Inclusive | Wczasy w Egipcie | Wakacje dla singli | Dla narciarzy | Biuro podróży | Wczasy w Egipcie | Wakacje w Turcji | Wczasy w Chorwacji | Wakacje na Cyprze | Wczasy we Włoszech | Wczasy w Hiszpanii | Wakacje w Bułgarii | Wczasy w Grecji | Wczasy Czarnogóra | Wakacje w Tunezji

Opublikowane na stronie www.whynotholidays.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Realizacja: FollowUP | Regulamin